URBANA INFRASTRUKTURA

Saobraćajna infrastruktura predstavlja jedan od najvažnijih faktora za ostvarenje vizije razvoja Beograda. Zato će u narednih deset godina najveći broj investicija biti realizovan u ovoj oblasti. Obezbedićemo urbanističko planiranje bazirano na principima društvene, ekonomske, ekološke i kulturne održivosti kao i odgovorno, domaćinsko upravljanje javnim i javno-komunalnim preduzećima

Saobraćajna infrastruktura

Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura predstavljaju jedan od najuticajnijih faktora dostizanja vizije razvoja Beograda po meri njegovih stanovnika i privrede i regionalnog pozicioniranja grada, kao centra saobraćajnih i logističkih operacija na Zapadnom Balkanu. Iz tog razloga Beograd će u narednih 10 godina realizovati najznačajnije investicije upravo u sferi unapređenja saobraćajne infrastrukture.

Urbanizam i gradnja

Sa stanovišta demografije može se reći da je Beograd verovatno dosegao objektivne granice rasta. Dostizanjem gornjih granica naseljenosti otvorene su mogućnosti optimizacije urbane opremljenosti i rasta kvaliteta stanovanja i života u gradskom ambijentu i okruženju. Stambena sigurnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba i ne može se prepustiti samo dejstvu tržišta. Ostvarivanje tako važnih ciljeva stanovnika Beograda je odgovornost svake gradske institucije koje može tome da doprinese.

Javna preduzeća

Usluge javnih komunalnih preduzeća nam olakšavaju život u gradu, menjaju naše planove, ulivaju osećaj uređenosti ili nesigurnosti, približavaju ili udaljavaju od urbane kohezije i komfora. Zato Grad u punoj meri preuzima odgovornost i usmerava svoju pažnju na njihove planove rada, organizaciju, finansiranje, tehnološki progres, kadrovsku osposobljenost, pravce i obim investicija. Grad će svojim delovanjem obezbediti da u budućnosti komunalne usluge bidu svima dostupne, kvalitetne, ekonomične i ekološki usklađene sa najvišim standardima.